Truy cập nội dung luôn

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan Thường trực, giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2024 -2025

03/06/2024 17:27    31

Ngày 03-06-2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1514-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2024 –2025 (viết tắt là Ban Chỉ đạo). Tại Quyết định này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan Thường trực, cơ quan giúp việc Ban chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy làm Trưởng Ban chỉ đạo; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn làm Phó Trưởng Ban Thường trực;  Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Thanh An làm Phó Trưởng Ban; các thành viên Ban chỉ đạo gồm các Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyển hạn: Nghiên cứu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2024 –2025 (các công trình trọng điểm của tỉnh  được  xác  định  trong  Kết  luận  số  2333-KL/TU  ngày  31/5/2024  của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy);

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo giải quyết những khó khăn,vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, đầu tư, xây dựng các công trình theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật Nhà nước; các chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Chỉ đạo tổ chức họp định kỳ để đánh giá tình hình, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan do Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, địa phương đề xuất.

Các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan, đơn vị mình chủ động xem xét giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền; hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Báo cáo, đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết những vấn đề cần lãnh đạo, chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo. Định kỳ 01 tháng/lần báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, giúp việc cho Ban Chỉ đạo; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Thường trực Ban Chỉ đạo và  Ban Chỉ đạo; tổng hợp nội dung báo cáo, kiến nghị và dự thảo kết luận cho các kỳ họp của Ban Chỉ đạo; định kỳ tham mưu, báo cáo, đề xuất cho Ban Chỉ đạo báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh.

Cổng TTĐT