Truy cập nội dung luôn

Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2024 tại Văn phòng UBND tỉnh

10/06/2024 16:32    90

Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, làm việc theo chế độ thủ trưởng. Về cơ cấu tổ chức bộ máy gồm có: Chánh Văn phòng, 03 Phó Chánh Văn phòng, 07 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Ban Tiếp công dân tỉnh, Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Trung tâm Công báo và Tin học).

Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh; quán triệt, triển khai thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức nên đã tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) tại Văn phòng UBND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng nêu cao vai trò, trách nhiệm và tích cực trong việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện dân chủ cơ sở tại Văn phòng được chú trọng, gắn với việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác tham mưu sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nhất là công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị; từ đó, phát huy được hiệu quả công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 của cơ quan, của tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị của Văn phòng.

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Văn phòng UBND tỉnh đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Thực hiện dân chủ sở cơ sở năm 2022, Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ, thường xuyên quan tâm, phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn và các đoàn thể trong cơ quan tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong tất cả các mặt hoạt động của cơ quan: Công khai, thông tin đầy đủ các nội dung theo quy định đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng biết; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp, thể hiện trách nhiệm đối với công việc của cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã tạo được môi trường làm việc dân chủ, cởi mở, phát huy tính sáng tạo của các cá nhân trong cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động của cơ quan; thảo luận, thống nhất trước khi triển khai thực hiện QCDCCS theo Luật Thực hiện dân chủ sở cơ sở năm 2022. Công tác cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, khen thưởng đối với công chức, người lao động; chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và các chi tiêu tài chính đều được công khai, minh bạch để công chức, người lao động biết, chủ động tổ chức thực hiện và giám sát việc điều hành của lãnh đạo Văn phòng; việc sử dụng công quỹ được công khai trong các cuộc họp, hội nghị, công khai trên phần mềm quản lý nhiệm vụ của Văn phòng theo quy định hiện hành, có sự giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân cơ quan; những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công chức, người lao động đều được bàn bạc, thảo luận, công khai, dân chủ.

Nhờ thực hiện tốt QCDCCS trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị, thời gian qua, Văn phòng thực hiện tốt việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác cải cách hành chính; công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư được chú trọng quan tâm.

Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định tại cơ quan, đơn vị theo đúng Chương trình, kế hoạch công tác. Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan trong thời gian qua đã thể hiện rõ vị trí, vai trò, cùng các tổ chức đoàn thể giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước của cá nhân và tổ chức trong cơ quan, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất vì nhiệm vụ xây dựng cơ quan vững mạnh.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị thời gian qua đã giúp thay đổi phong cách, lề lối làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo được sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động, quy tụ được sự đoàn kết, gắn bó tập thể công chức và người lao động, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, BCH Công đoàn và các hội, đoàn thể, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ công chức, người lao động có phẩm chất, năng lực, làm việc có trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả.

Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Văn phòng đã ban hành Nội quy lao động áp dụng đối với lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tại Văn phòng UBND tỉnh (Quyết định số 75/QĐ-VP ngày 15/7/2021); đồng thời, tổ chức thực hiện tốt những nội dung về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, như: công khai đầy đủ những nội dung theo quy định; để người lao động được tham gia ý kiến, quyết định, kiểm tra, giám sát; kết quả thực hiện các quy định như tổ chức làm việc, thảo luận tham gia ý kiến xây dựng, thực hiện các quy định theo Bộ luật Lao động đối với người lao động tại cơ quan; tham dự đầy đủ các Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động và các hình thức thực hiện dân chủ khác…, tạo điều kiện để người lao động làm tốt trách nhiệm trong thực hiện QCDC ở cơ sở.

Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý tế, tiền lương, tiền thưởng… luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh rất quan tâm, đảm bảo thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng UBND đóng vai trò quan trọng trong tham gia thực hiện QCDC ở cơ sở; xây dựng, bổ sung các quy định, quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh.

Việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tại Văn phòng có tác dụng rất quan trọng, thiết thực đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đồng thời nâng cao trách nhiệm, cải thiện môi trường làm việc, ổn định đời sống của người lao động tại Văn phòng, tạo được không khí làm việc cởi mở, dân chủ; phát huy sự chủ động, sáng tạo đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của Văn phòng.

Trong thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Quyết định số 172/QĐ-VP ngày 10/11/2023 của Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện tốt QCDCCS với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, gắn việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng với việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và việc thực hiện Quy định số 1167-QĐ/TU ngày 11/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh thực hiện QCDCCS gắn với thực hiện các Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Duy trì thông tin đường dây nóng để tiếp nhận những kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân đối với những hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở, phiền hà của công chức, viên chức và người lao động Văn phòng.

Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo, giao ban định kỳ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn cơ quan.

 

                                                                             BBT