Truy cập nội dung luôn
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Về việc ủy quyền xử lý, điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng UBND tỉnh 10/04/2024 Tải về
2 Về việc chuyển văn bản của Bộ Tư pháp 10/04/2024 Tải về
3 Phiếu chuyển Công văn số 4483-CV/BKTTW ngày 01/4/2024 của Ban Kinh tế Trung ương 09/04/2024 Tải về
4 Về việc phối hợp tham mưu xem xét đề nghị của Sở Tài chính 08/04/2024 Tải về
5 Về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh 08/04/2024 Tải về
6 Về việc góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ 08/04/2024 Tải về
7 Về việc hoàn chỉnh các thủ tục theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh 08/04/2024 Tải về
8 Về việc giải quyết đề nghị của Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP 08/04/2024 Tải về
9 Về việc giải quyết đề nghị của Viện Năng lượng 08/04/2024 Tải về
10 Về việc phúc đáp kiến nghị của Công ty Cổ phần Dịch vụ giao thông vận tải Quảng Ngãi 05/04/2024 Tải về