Truy cập nội dung luôn

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBN​D TỈNH QUẢNG NGÃI     

(Theo quyết định số 19/QĐ-VP ngày 22/01/2024 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh)

  

1. Ông Nguyễn Quốc Việt, Chánh Văn phòng

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng.

b) Trực tiếp thực hiện, chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác, công việc sau đây:

- Quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các Báo cáo định kỳ, đột xuất về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; kế hoạch vốn nhà nước và vốn từ ngân sách bổ sung cho đầu tư phát triển; tài chính - ngân sách; tài sản công; xúc tiến, hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp; cải cách hành chính; tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, phát triển nguồn nhân lực.

- Chỉ đạo tham mưu xây dựng và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác và Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và của UBND tỉnh.

- Duyệt nội dung các văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các văn bản trình Thường trực HĐND và Hội đồng nhân dân tỉnh; các văn bản trình Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; các văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh và của Chủ tịch UBND tỉnh thuộc lĩnh vực theo dõi.

- Ký các văn bản thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thuộc lĩnh vực theo dõi; các văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền thuộc lĩnh vực theo dõi.

- Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi hoạt động trong Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính và bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động tại Văn phòng UBND tỉnh.

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Phòng Kinh tế - Tổng hợp; Phòng Hành chính - Quản trị.

- Thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn của UBND tỉnh; Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trưởng Ban Biên tập Trang tin điện tử Văn phòng; Chủ tài khoản của Văn phòng.

2. Ông Nguyễn Phước Bình, Phó Chánh Văn phòng

a) Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi lĩnh vực bao gồm: Giao thông vận tải; Cảng vụ Hàng hải; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (Cụm công nghiệp; làng nghề); nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài nguyên và môi trường; thương mại và hoạt động dịch vụ thương mại; kinh tế biển; công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng, nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; quản lý, phát triển đô thị.

b) Thực hiện xử lý, điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng UBND tỉnh (trừ công tác cán bộ, công tác tài chính) khi Chánh Văn phòng UBND tỉnh đi công tác ngoài tỉnh.

c) Duyệt nội dung các văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các văn bản trình Thường trực HĐND và Hội đồng nhân dân tỉnh; các văn bản trình Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; các văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh và của Chủ tịch UBND tỉnh thuộc lĩnh vực theo dõi.

d) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Phòng Kinh tế ngành.

đ) Giúp Chánh Văn phòng xử lý, phân văn bản, tài liệu giấy và điện tử gửi đến UBND tỉnh (kể cả hồ sơ liên thông từ Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính).

3. Ông Phùng Tô Long, Phó Chánh Văn phòng

a) Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; y tế; lao động - thương binh và xã hội; văn hóa, thể thao và du lịch; khoa học và công nghệ; thông tin và truyền thông; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; hoạt động báo chí; phát thanh - truyền hình; chính sách dân tộc; chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; theo dõi hoạt động của Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

b) Duyệt nội dung các văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các văn bản trình Thường trực HĐND và Hội đồng nhân dân tỉnh; các văn bản trình Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; các văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh và của Chủ tịch UBND tỉnh thuộc lĩnh vực theo dõi.

c) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Phòng Khoa giáo - Văn xã; Trung tâm Công báo và Tin học.

4. Ông Lê Chí Phương, Phó Chánh Văn phòng

a) Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi lĩnh vực, công việc bao gồm: Quốc phòng, an ninh, thanh tra; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác nội chính (trừ công tác cán bộ); tiếp dân, xử lý khiếu nại, tố cáo; các nguồn vốn vay, tài trợ của nước ngoài cho đầu tư phát triển; giá đất; công tác Hải quan; hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết; cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới hoạt động doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

b) Duyệt nội dung các văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các văn bản trình Thường trực HĐND và Hội đồng nhân dân tỉnh; các văn bản trình Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; các văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh và của Chủ tịch UBND tỉnh thuộc lĩnh vực theo dõi.

c) Trực tiếp theo dõi công tác dân vận và chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động tại Văn phòng UBND tỉnh.

d) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Phòng Nội chính; Ban Tiếp công dân tỉnh; Trung tâm Phục vụ- Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh.

đ) Giúp Chánh Văn phòng xử lý, phân các loại đơn (bản giấy và điện tử) gửi đến UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.