Truy cập nội dung luôn

CÁC PHÒNG, BAN VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

*****

Stt

Các Phòng, ban

Tel

Trưởng Phòng, Ban/Giám đốc

1

Phòng Kinh tế - Tổng hợp

02553-823843

 Hà Thị Lê Vân

2

Phòng Kinh tế ngành

02553-828153

Hoàng Trung Vĩ

3

Phòng Nội chính

02553-822859

Bùi Đăng Vương

4

Phòng Khoa giáo - Văn xã

02553-825510

Đoàn Quốc Việt

5

Phòng Hành chính - Quản Trị

02553-822855

Nguyễn Đức Lợi

6

Ban Tiếp công dân tỉnh

02553-815133

Lê Chí Phương

7 Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh 02553-935555 Nguyễn Thanh Hoài

8

Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh

02553-712134

Lê Thị Thanh Thúy