Truy cập nội dung luôn
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Về việc tự đánh giá, chấm điểm chính thức về Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 và gửi tài liệu kiểm chứng 26/04/2024 Tải về
2 Về việc ủy quyền xử lý, điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng UBND tỉnh 23/04/2024 Tải về
3 cung cấp thông tin hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2023 19/04/2024 Tải về
4 Về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến 15/04/2024 Tải về
5 Về việc ủy quyền xử lý, điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng UBND tỉnh 10/04/2024 Tải về
6 Về việc chuyển văn bản của Bộ Tư pháp 10/04/2024 Tải về
7 Phiếu chuyển Công văn số 4483-CV/BKTTW ngày 01/4/2024 của Ban Kinh tế Trung ương 09/04/2024 Tải về
8 Về việc phối hợp tham mưu xem xét đề nghị của Sở Tài chính 08/04/2024 Tải về
9 Về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh 08/04/2024 Tải về
10 Về việc góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ 08/04/2024 Tải về