Truy cập nội dung luôn
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động của Văn phòng UBND tỉnh năm 2025 17/05/2024 Tải về
2 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế 17/05/2024 Tải về
3 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hội trường thuộc trụ sở UBND tỉnh 16/05/2024 Tải về
4 Về việc kết quả triển khai thực hiện đề án văn hoá công vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 16/05/2024 Tải về
5 Về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hội trường thuộc trụ sở UBND tỉnh 16/05/2024 Tải về
6 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi 16/05/2024 Tải về
7 Về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023 14/05/2024 Tải về
8 Về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 14/05/2024 Tải về
9 Về việc cử công chức tham gia Tổ giúp việc 14/05/2024 Tải về
10 Về việc dự tuyển Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung, khóa học 2024 - 2025 13/05/2024 Tải về