Truy cập nội dung luôn
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 05/06/2024 Tải về
2 Về việc dự tuyển Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung, khóa học 2024 - 2025 05/06/2024 Tải về
3 Về việc hưởng chế độ bồi dưỡng đối với ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh 05/06/2024 Tải về
4 Về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Bút giữ chức Phó Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị 04/06/2024 Tải về
5 Về việc bổ nhiệm bà Huỳnh Bảo Ngọc giữ chức Phó Trưởng Phòng Khoa giáo - Văn xã 04/06/2024 Tải về
6 Về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Hà Vi giữ chức Phó Trưởng Phòng Nội chính 04/06/2024 Tải về
7 Về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi 03/06/2024 Tải về
8 Kết quả triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 31/05/2024 Tải về
9 Về việc tuyên truyền, tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử Việt Nam" 28/05/2024 Tải về
10 Về việc phê duyệt dự toán, kế hoạch và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê dịch vụ vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh trên internet 28/05/2024 Tải về