Truy cập nội dung luôn
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Về việc cử lãnh đạo tham gia thành viên Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III 13/06/2024 Tải về
2 Về việc đăng ký đào tạo Trung cấp lý luận chính trị năm 2025 12/06/2024 Tải về
3 Về việc báo cáo thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024 11/06/2024 Tải về
4 Về việc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng 10/06/2024 Tải về
5 Về việc đăng ký nhu cầu bồi dưỡng năm 2025 10/06/2024 Tải về
6 Về việc đăng ký nhu cầu bồi dưỡng năm 2025 10/06/2024 Tải về
7 Về việc đề nghị ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh 10/06/2024 Tải về
8 Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Văn phòng UBND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay 07/06/2024 Tải về
9 Về việc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 07/06/2024 Tải về
10 Kết quả công tác hội nhập quốc tế 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 06/06/2024 Tải về